FLYG

Flyg är det trafikslag som släpper ut mest klimatgaser per person och kilometer. Flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än det svenska tåget. 74 000 gånger! Globalt beräknas flyget stå för ca 3,5 % av människans samlade bidrag till växthuseffekten. I Sverige har inrikes personflygresor de senaste åren minskat medan långväga utrikes flygresor istället har ökat och fortsätter att öka. Om dagens trend fortsätter beräknas flygets utsläpp om tio år ha gått om vägtrafiken som största utsläppskälla.

Förbränning av flygbränsle ger utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid och vattenånga men även metan och dikväveoxid. Eftersom utsläppen från flygen sker på hög höjd påverkar utsläppen på annat sätt och den totala klimatpåverkande effekten beräknas bli upp till två gånger så stor som enbart CO2-utsläppen. Den mängd utsläpp en flygning genererar beror på flera faktorer såsom flygsträckan, flyghöjd (ju längre sträcka, desto större del av resan görs på hög höjd), startvikt, den tid flygplanet rullar på marken innan och efter en flygning, temperatur och lufttryck. Även flygplanstyp påverkar då motorerna är olika.

Vad går att göra?

Flygets beroende av fossila bränslen spås fortsätta i överskådlig tid. Det forskas på biobränslen och vätgas som alternativ till dagens flygplansbränsle, men är i nuläget flera gånger dyrare än vanligt. Användning av biobränslen innebär minskade utsläpp, men inte tillräckliga såna. Vätgas som drivmedel skulle kräva helt nya plan. Det finns andra energibesparande förändringar att göra, bland annat att effektivisera flygplan och motorer, ha effektivare landningar genom kortare vänttider i luften samt använda kortare flygvägar och helst då utan mellanlandningar.

Eftersom flygplan har en lång livslängd tar det tid för ny teknik att introduceras. Tyvärr beräknas den effektivisering som kan göras helt ätas upp av den trafikökningen som förväntas för flygresandet. Om dagens trender håller i sig skulle enbart utsläppen från svenskarnas utrikesresande överskrida målnivån om 2 graders ökning till 2050 som gäller samhällets alla sektorer. Det bedrivs ett omfattande internationellt arbete för att minska flygets klimatpåverkan, dock är det oklart hur framgångsrikt detta kommer bli.

Hur mycket utsläpp innebär en flygresa?

En flygresa tur och retur till Thailand motsvarar utsläppsmässigt ungefär alla andra transporter en person i genomsnitt gör resten av året. Klimatpåverkan av enbart den flygresan överskrider den totala årliga utsläppsnivå för en person som forskare anser är hållbart.

Tips för en medveten flygresa
  • Tänk igenom om du måste ta flyget dit du ska. Kan du kanske ta buss eller tåg? Inspiration för dig som vill pröva att stanna på marken hittar du på: #JAGSTANNARPÅMARKEN
  • Åk charterflyg och undvik mellanlandningar.
  • Åk ekonomiklass då det innebär fler resenärer per plan.
  • Välj ett flygbolag som har kollektivavtal och som garanterar bra arbetsvillkor för sina anställda.
  • Om du har möjlighet, stanna borta ett längre tag och flyg därmed mer sällan.