LABELING GUIDE

THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

 

Ekologisk hållbarhet
ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter som grundades av WWF och Dutch Sustainable Trade Initiative 2010.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Odlingen ska utformas så att livsmiljöer, biologisk mångfald och vattenresurser bevaras.
 • Rymningar från odlingen ska förebyggas för att bevara mångfalden av arter och den vilda populationen.
 • Fodret som används i odlingarna ska vara hållbart fiskat.
 • Vattnet som släpps ut från odlingarna ska vara renat.

Djuromsorg

God djurhälsa ska främjas, ingen onödig användning av antibiotika och kemikalier.

Etiska arbetsvillkor

Socialt ansvar för arbetstagare och samhällen som påverkas av vattenbruk ska tas (t.ex. inget barnarbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet, bygemenskap).

Kontroll

Oberoende kontroller

Certifieringar enligt ASC:s standarder utförs av ett oberoende, tredje-parts certifieringsorgan.

BRA MILJÖVAL

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Bra Miljövals kriterier finns för vitt skilda områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas

PRODUKTER

I dag finns kriterier för följande varor och tjänster: värmeenergi, fjärrkyla, elenergi, textil, kemiska produkter, godstransporter, persontransporter, bil- och småhusförsäkring, livsmedelsbutik, blomsterbutik och papper.

KRITERIER

Det finns olika kriterier för olika varor och tjänster. Här hittar du vår sammanställning av Bra Miljövals kriterier för textil.

KONTROLL

En gång om året görs en revision som granskas av auktoriserade revisorer. Kraven skärps efter hand så produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

BRA MILJÖVAL TEXTIL

Dett finns tre kategorier för textil:

 • Fiber och beredning
 • Second hand
 • Re-design

Fiber och beredning rör odling av råvara och framställning av plagg. Fiberråvaran måste uppfylla kraven i kriterierna till minst 95%.

Second hand innebär att plagget är begagnat. Det ställs inga krav på textilierna förutom att de inte får innehålla PVC.

Re-design innebär att en ny produkt skapats av återanvänt material eller spillmaterial. Produkten kan sys om, färgas eller tryckas. För färgning och tryckning finns särskilda regler. PVC får inte finnas i produkten.

Kraven för Fiber och beredning och Re-desgin har två nivåer; Klass I har högt ställda krav och i Klass II får vissa avsteg göras, men det är fortfarande ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

Kriterier

Nedanstående gäller för kategorin “Fiber och beredning”:

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling – ja
 • Kemiska bekämpningsmedel – ej tillåtna
 • Konstgödsel – ej tillåtet
 • GMO – fibrer från genetiskt modifierade organismer ej tillåtna
 • Blekning – klorhaltiga blekmedel ej tillåtna
 • Vattenanvändning – det finns regler för rening och vattenförbrukning

 • Förpackningar – återvunnet material i förpackningarna ska eftersträvas. Vissa plastförpackningar är tillåtna; polyeten (PE), polypropylen (PP), polyetentereftalat (PET) eller likvärdig plast

Hälsa

 • Förbud mot användning av hälso-och miljöfarliga ämnen i tillverkningen- vissa är förbjudna

 • Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkningen – ja, samtliga aktivt tillsatta textilkemikalier och färger i varje processteg ska redovisas.Inga kemikalierester är tillåtna i den färdiga produkten

Kvalitet

Tillverkaren ska kunna intyga kvalitetskrav om produktens tvättäkthet, krympning och slitage.

Arbetsvillkor

 • ILO:S kärnkonventioner – ska uppfyllas

 • Säker arbetsmiljö – det finns krav på arbetssäkerhet och hälsa

 • Lön – lönen ska vara möjlig att överleva på och räcka till mat, husrum, kläder, sjukvård, skolgång och till att lägga undan lite sparpengar. Vad som är en rimlig minimilön ska bestämmas genom förhandlingar mellan arbetsgivare och företrädare för arbetarna

Kontroll

 • Frekvens på kontroller –  licenstagaren ska årligen kontrollera att kriterierna följs och rapportera till Naturskyddsföreningen

 • Oberoende kontroller – den årliga rapporten ska granskas och godkännas av en revisor

CE-MÄRKNING

Ska visa att de säkerhetskrav som EU ställer för den här produktgruppen är uppfyllda. Det är tillverkaren eller tillverkarens representant som genom märkningen garanterar att produkten är säker. Bl. a. leksaker och elektrisk hemutrustning är några av de varugrupper som omfattas av märkningen.

https://www.sis.se/standarder/ce-markning/#:~:text=Bokst%C3%A4verna%20CE%20%C3%A4r%20en%20f%C3%B6rkortning,%2D%2C%20milj%C3%B6%2D%20och%20s%C3%A4kerhetskrav.
TCO CERTIFIED

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter och innehåller krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande ur ett livscykelperspektiv. För att säkerställa att kraven är uppfyllda verifieras kraven i TCO Certified av oberoende part. Sök efter certifierade produkter HÄR

Produktionsanläggningar ska vara ISO14001-certifierade, vilket innebär att minska miljöpåverkan och kontinuerligt söka förbättringar. Även varumärkesinnehavare ska ha ett certifierat miljöledningsystem.

Produkter

Produkterna måste uppfylla samtliga krav för respektive produktkategori för att kunna certifieras enligt TCO Certified. TCO Certified finns för följande produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets.

Kriterier

Material

 • Förbud mot farliga ämnen såsom bly, kadmium, kvicksilver
 • Begränsning av halogenerade och andra flamskyddsmedel. (Halogener som brom och klor kan påverka fertilitet och immunförsvar.)
 • Det ställs krav på förpackningsmaterial

Återvinning

 • Designad för återvinning och återtagande av uttjänta produkter i linje med EU-direktivet WEEE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall
 • TCO-märkta produkter är förberedda för återvinning bl a genom krav på materialmärkning, att hålla nere antalet plastsorter och att dessa ska enkelt gå att separera och lampor som innehåller kvicksilver ska var enkla att byta ut

Kvalitet

TCO-märkningen ställer krav på ergonomi, bild- och ljudkvalitet samt på att buller och elektriska och magnetiska fält ska begränsas till ett minimum

Energiförbrukning

Ska uppfylla kraven i ENERGY STARs kriterier

Arbetsvillkor

För att få TCO-märket ska varumärkesinnehavaren arbeta aktivt med att förbättra arbetsförhållandena vid tillverkningen av produkten. Det inkluderar frågor som fackliga rättigheter, arbetstid, skälig lön och tvångs- och barnarbete

Kontroll

TCO-märkta produkter har testats av oberoende testlaboratorier. I efterkontroller kontrolleras att certifierade produkter verkligen uppfyller kraven i märkningen.

Länk till TCO Certified hemsida

Ekonomisk hållbarhet
BRA MILJÖVAL TEXTIL

Dett finns tre kategorier för textil:

 • Fiber och beredning
 • Second hand
 • Re-design

Fiber och beredning rör odling av råvara och framställning av plagg. Fiberråvaran måste uppfylla kraven i kriterierna till minst 95%.

Second hand innebär att plagget är begagnat. Det ställs inga krav på textilierna förutom att de inte får innehålla PVC.

Re-design innebär att en ny produkt skapats av återanvänt material eller spillmaterial. Produkten kan sys om, färgas eller tryckas. För färgning och tryckning finns särskilda regler. PVC får inte finnas i produkten.

Kraven för Fiber och beredning och Re-desgin har två nivåer; Klass I har högt ställda krav och i Klass II får vissa avsteg göras, men det är fortfarande ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

Kriterier

Nedanstående gäller för kategorin “Fiber och beredning”:

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling – ja
 • Kemiska bekämpningsmedel – ej tillåtna
 • Konstgödsel – ej tillåtet
 • GMO – fibrer från genetiskt modifierade organismer ej tillåtna
 • Blekning – klorhaltiga blekmedel ej tillåtna
 • Vattenanvändning – det finns regler för rening och vattenförbrukning

 • Förpackningar – återvunnet material i förpackningarna ska eftersträvas. Vissa plastförpackningar är tillåtna; polyeten (PE), polypropylen (PP), polyetentereftalat (PET) eller likvärdig plast

Hälsa

 • Förbud mot användning av hälso-och miljöfarliga ämnen i tillverkningen- vissa är förbjudna

 • Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkningen – ja, samtliga aktivt tillsatta textilkemikalier och färger i varje processteg ska redovisas.Inga kemikalierester är tillåtna i den färdiga produkten

Kvalitet

Tillverkaren ska kunna intyga kvalitetskrav om produktens tvättäkthet, krympning och slitage.

Arbetsvillkor

 • ILO:S kärnkonventioner – ska uppfyllas

 • Säker arbetsmiljö – det finns krav på arbetssäkerhet och hälsa

 • Lön – lönen ska vara möjlig att överleva på och räcka till mat, husrum, kläder, sjukvård, skolgång och till att lägga undan lite sparpengar. Vad som är en rimlig minimilön ska bestämmas genom förhandlingar mellan arbetsgivare och företrädare för arbetarna

Kontroll

 • Frekvens på kontroller –  licenstagaren ska årligen kontrollera att kriterierna följs och rapportera till Naturskyddsföreningen

 • Oberoende kontroller – den årliga rapporten ska granskas och godkännas av en revisor

Social hållbarhet
ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter som grundades av WWF och Dutch Sustainable Trade Initiative 2010.

Kriterier

Miljöhänsyn

 • Odlingen ska utformas så att livsmiljöer, biologisk mångfald och vattenresurser bevaras.
 • Rymningar från odlingen ska förebyggas för att bevara mångfalden av arter och den vilda populationen.
 • Fodret som används i odlingarna ska vara hållbart fiskat.
 • Vattnet som släpps ut från odlingarna ska vara renat.

Djuromsorg

God djurhälsa ska främjas, ingen onödig användning av antibiotika och kemikalier.

Etiska arbetsvillkor

Socialt ansvar för arbetstagare och samhällen som påverkas av vattenbruk ska tas (t.ex. inget barnarbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet, bygemenskap).

Kontroll

Oberoende kontroller

Certifieringar enligt ASC:s standarder utförs av ett oberoende, tredje-parts certifieringsorgan.

BRA MILJÖVAL TEXTIL

Dett finns tre kategorier för textil:

 • Fiber och beredning
 • Second hand
 • Re-design

Fiber och beredning rör odling av råvara och framställning av plagg. Fiberråvaran måste uppfylla kraven i kriterierna till minst 95%.

Second hand innebär att plagget är begagnat. Det ställs inga krav på textilierna förutom att de inte får innehålla PVC.

Re-design innebär att en ny produkt skapats av återanvänt material eller spillmaterial. Produkten kan sys om, färgas eller tryckas. För färgning och tryckning finns särskilda regler. PVC får inte finnas i produkten.

Kraven för Fiber och beredning och Re-desgin har två nivåer; Klass I har högt ställda krav och i Klass II får vissa avsteg göras, men det är fortfarande ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

Kriterier

Nedanstående gäller för kategorin “Fiber och beredning”:

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling – ja
 • Kemiska bekämpningsmedel – ej tillåtna
 • Konstgödsel – ej tillåtet
 • GMO – fibrer från genetiskt modifierade organismer ej tillåtna
 • Blekning – klorhaltiga blekmedel ej tillåtna
 • Vattenanvändning – det finns regler för rening och vattenförbrukning

 • Förpackningar – återvunnet material i förpackningarna ska eftersträvas. Vissa plastförpackningar är tillåtna; polyeten (PE), polypropylen (PP), polyetentereftalat (PET) eller likvärdig plast

Hälsa

 • Förbud mot användning av hälso-och miljöfarliga ämnen i tillverkningen- vissa är förbjudna

 • Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkningen – ja, samtliga aktivt tillsatta textilkemikalier och färger i varje processteg ska redovisas.Inga kemikalierester är tillåtna i den färdiga produkten

Kvalitet

Tillverkaren ska kunna intyga kvalitetskrav om produktens tvättäkthet, krympning och slitage.

Arbetsvillkor

 • ILO:S kärnkonventioner – ska uppfyllas

 • Säker arbetsmiljö – det finns krav på arbetssäkerhet och hälsa

 • Lön – lönen ska vara möjlig att överleva på och räcka till mat, husrum, kläder, sjukvård, skolgång och till att lägga undan lite sparpengar. Vad som är en rimlig minimilön ska bestämmas genom förhandlingar mellan arbetsgivare och företrädare för arbetarna

Kontroll

 • Frekvens på kontroller –  licenstagaren ska årligen kontrollera att kriterierna följs och rapportera till Naturskyddsföreningen

 • Oberoende kontroller – den årliga rapporten ska granskas och godkännas av en revisor

BSCI

BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Organisationen bakom BSCI heter Amfori.

Företag samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och samma förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden.

BSCI är inte en märkning i sig, utan en arbetsstandard företag emellan. Därför kommer du inte att hitta ett plagg i butiken med en ”BSCI-logga”, men om ett företag jobbar med BSCI standard ska det innebära en garanti för etiska arbetsförhållanden för arbetarna.

Miljöhänsyn

Man koncentrerar sig på arbetsförhållanden, men uppförandekoden “The BSCI code of conduct ” innehåller vissa regler för vatten, luft och kemikalier.

Arbetsvillkor

 • Följer ILO:s kärnkonventioner och UN:s Global Compact
 • Uppförandekoden måste spridas på arbetsplatsen för att informera arbetarna om deras rättigheter
 • Det finns regler för arbetares säkerhet och hälsa
 • Minimilön tillämpas, men inte levnadslön

Kontroll

Fabrikskontroller genomförs av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följs upp vid en återinspektion. Man söker att ständigt förbättra arbetsförhållandena.

CE-MÄRKNING

Ska visa att de säkerhetskrav som EU ställer för den här produktgruppen är uppfyllda. Det är tillverkaren eller tillverkarens representant som genom märkningen garanterar att produkten är säker. Bl. a. leksaker och elektrisk hemutrustning är några av de varugrupper som omfattas av märkningen.

https://www.sis.se/standarder/ce-markning/#:~:text=Bokst%C3%A4verna%20CE%20%C3%A4r%20en%20f%C3%B6rkortning,%2D%2C%20milj%C3%B6%2D%20och%20s%C3%A4kerhetskrav.
TCO CERTIFIED

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter och innehåller krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande ur ett livscykelperspektiv. För att säkerställa att kraven är uppfyllda verifieras kraven i TCO Certified av oberoende part. Sök efter certifierade produkter HÄR

Produktionsanläggningar ska vara ISO14001-certifierade, vilket innebär att minska miljöpåverkan och kontinuerligt söka förbättringar. Även varumärkesinnehavare ska ha ett certifierat miljöledningsystem.

Produkter

Produkterna måste uppfylla samtliga krav för respektive produktkategori för att kunna certifieras enligt TCO Certified. TCO Certified finns för följande produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets.

Kriterier

Material

 • Förbud mot farliga ämnen såsom bly, kadmium, kvicksilver
 • Begränsning av halogenerade och andra flamskyddsmedel. (Halogener som brom och klor kan påverka fertilitet och immunförsvar.)
 • Det ställs krav på förpackningsmaterial

Återvinning

 • Designad för återvinning och återtagande av uttjänta produkter i linje med EU-direktivet WEEE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall
 • TCO-märkta produkter är förberedda för återvinning bl a genom krav på materialmärkning, att hålla nere antalet plastsorter och att dessa ska enkelt gå att separera och lampor som innehåller kvicksilver ska var enkla att byta ut

Kvalitet

TCO-märkningen ställer krav på ergonomi, bild- och ljudkvalitet samt på att buller och elektriska och magnetiska fält ska begränsas till ett minimum

Energiförbrukning

Ska uppfylla kraven i ENERGY STARs kriterier

Arbetsvillkor

För att få TCO-märket ska varumärkesinnehavaren arbeta aktivt med att förbättra arbetsförhållandena vid tillverkningen av produkten. Det inkluderar frågor som fackliga rättigheter, arbetstid, skälig lön och tvångs- och barnarbete

Kontroll

TCO-märkta produkter har testats av oberoende testlaboratorier. I efterkontroller kontrolleras att certifierade produkter verkligen uppfyller kraven i märkningen.

Länk till TCO Certified hemsida