TCO CERTIFIED

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter och innehåller krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande ur ett livscykelperspektiv. För att säkerställa att kraven är uppfyllda verifieras kraven i TCO Certified av oberoende part. Sök efter certifierade produkter HÄR

Produktionsanläggningar ska vara ISO14001-certifierade, vilket innebär att minska miljöpåverkan och kontinuerligt söka förbättringar. Även varumärkesinnehavare ska ha ett certifierat miljöledningsystem.

Produkter

Produkterna måste uppfylla samtliga krav för respektive produktkategori för att kunna certifieras enligt TCO Certified. TCO Certified finns för följande produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets.

Kriterier

Material

  • Förbud mot farliga ämnen såsom bly, kadmium, kvicksilver
  • Begränsning av halogenerade och andra flamskyddsmedel. (Halogener som brom och klor kan påverka fertilitet och immunförsvar.)
  • Det ställs krav på förpackningsmaterial

Återvinning

  • Designad för återvinning och återtagande av uttjänta produkter i linje med EU-direktivet WEEE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall
  • TCO-märkta produkter är förberedda för återvinning bl a genom krav på materialmärkning, att hålla nere antalet plastsorter och att dessa ska enkelt gå att separera och lampor som innehåller kvicksilver ska var enkla att byta ut

Kvalitet

TCO-märkningen ställer krav på ergonomi, bild- och ljudkvalitet samt på att buller och elektriska och magnetiska fält ska begränsas till ett minimum

Energiförbrukning

Ska uppfylla kraven i ENERGY STARs kriterier

Arbetsvillkor

För att få TCO-märket ska varumärkesinnehavaren arbeta aktivt med att förbättra arbetsförhållandena vid tillverkningen av produkten. Det inkluderar frågor som fackliga rättigheter, arbetstid, skälig lön och tvångs- och barnarbete

Kontroll

TCO-märkta produkter har testats av oberoende testlaboratorier. I efterkontroller kontrolleras att certifierade produkter verkligen uppfyller kraven i märkningen.

Länk till TCO Certified hemsida

Tags: