BRA MILJÖVAL TEXTIL

Det finns tre kategorier för textil:

 • Fiber och beredning
 • Second hand
 • Re-design

Fiber och beredning rör odling av råvara och framställning av plagg. Fiberråvaran måste uppfylla kraven i kriterierna till minst 95%.

Second hand innebär att plagget är begagnat. Det ställs inga krav på textilierna förutom att de inte får innehålla PVC.

Re-design innebär att en ny produkt skapats av återanvänt material eller spillmaterial. Produkten kan sys om, färgas eller tryckas. För färgning och tryckning finns särskilda regler. PVC får inte finnas i produkten.

Kraven för Fiber och beredning och Re-desgin har två nivåer; Klass I har högt ställda krav och i Klass II får vissa avsteg göras, men det är fortfarande ett bra alternativ ur miljösynpunkt.

Kriterier

Nedanstående gäller för kategorin “Fiber och beredning”:

Miljöhänsyn

 • Ekologisk odling – ja
 • Kemiska bekämpningsmedel – ej tillåtna
 • Konstgödsel – ej tillåtet
 • GMO – fibrer från genetiskt modifierade organismer ej tillåtna
 • Blekning – klorhaltiga blekmedel ej tillåtna
 • Vattenanvändning – det finns regler för rening och vattenförbrukning

 • Förpackningar – återvunnet material i förpackningarna ska eftersträvas. Vissa plastförpackningar är tillåtna; polyeten (PE), polypropylen (PP), polyetentereftalat (PET) eller likvärdig plast

Hälsa

 • Förbud mot användning av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen – vissa är förbjudna

 • Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkningen – ja, samtliga aktivt tillsatta textilkemikalier och färger i varje processteg ska redovisas. Inga kemikalierester är tillåtna i den färdiga produkten

Kvalitet

Tillverkaren ska kunna intyga kvalitetskrav om produktens tvättäkthet, krympning och slitage.

Arbetsvillkor

 • ILO:S kärnkonventioner – ska uppfyllas

 • Säker arbetsmiljö – det finns krav på arbetssäkerhet och hälsa

 • Lön – lönen ska vara möjlig att överleva på och räcka till mat, husrum, kläder, sjukvård, skolgång och till att lägga undan lite sparpengar. Vad som är en rimlig minimilön ska bestämmas genom förhandlingar mellan arbetsgivare och företrädare för arbetarna

Kontroll

 • Frekvens på kontroller –  licenstagaren ska årligen kontrollera att kriterierna följs och rapportera till Naturskyddsföreningen

 • Oberoende kontroller – den årliga rapporten ska granskas och godkännas av en revisor

Tags: